PSIHIJATRIJA - Šta je psihijatrija, uvodni razgovor, dijagnostika, oblasti lečenja


Šta je psihijatrija?

Reč psihijatrija potiče od grčke reči psyche što znači duša i reči iatea koja znači lečenje.
Psihijatrija je grana medicine koja se bavi nastankom, razvojem, dijagnostikom i lečenjem mentalnih, psihičkih poremećaja.
Psihijatrija se izučava probleme razvoja ličnosti zavisno od naslednih faftora i faktora okruženja.
Psihijatrija izučava ponašanja ličnosti tokom razvoja ili u različitim životnim okolnostima.
Savremen način života zahteva stalno prilagođavanja, što prozrokuje probleme u komunikaciji, stres, koji su deo problema kojima se bavi psihijatrija.

Psihijatrija, psihoterapija pomažu razvoju ličnosti, idividualizaciji
Psihijatrija - proces psihijatrijskog tretmana: uvodni razgovor, isptivanje/dijagnostika, lečenje/tretman

Psihijatrija - Uvodni razgovor

Uvodni razgovor zapučnje posmatranjem osnovnih karakteristika u neverbalnoj ekpresiji i komunikaciji pacijenta: odevanje, prostorno ponašanje, gestikualcija, boja glasa obraćanje pacijenta. Smisao uvodnog razgovara, je da se pacijent opusti i počne da govori o razlogu dolaska (poroblemi u funkcionisanju, izvoru stresa, traumi) i simptomma (bolesti). Na ovaj način psihijatrija je usmerena na specifičnosti indvidue, psihijatrija usmerena na ličnost.

Psihijatrija - Ispitivanje, dijagnostika

Nakon uvodnog razgovora dalje pacijent (bolest), klijent (problemi svakodnevnog življenja) usmerava se da gori o razlogu dolaska, simptomima i životu iz ranog detinjstva koji bi imali značaj za trenutnu zdravstvenu problematiku. Psihijatrija obuhvata ne samo rani razvoj, nego i porodične odnose. Za neke poremećaje, bolesti dovoljan je psihijatrijski pregled ali za razlikovanje mogućeg organskog uzroka, neurološki pregled, EEG, dolper krvnih sudova glave (stariji uzrast) kao i psihološko testiranje mogu biti neophodni.

Psihijatrija - Oblasti lečenja/tretmana

Centar za psihijatriju - Medihelp

Saznaj više na: Medihelp.co.rs - Psihijatrija